Våre svar til DN

29. oktober 2015

SPØRSMÅL FRA DAGENS NÆRINGSLIV (DN) TIL ANTHON B NILSEN – OG VÅRE SVAR

Spørsmål fra journalistene i svart, våre svar i rødt.

1. Verdien av B+W Learning Systems

 Vi har notert følgende tidslinje.

 22.9.2000: Forhandlingsprotokoll fusjon med ABN: B+W Learning Systems as verdsettes til 150 mnok (60m for 40% av aksjene). Spørsmål: Hvem gjorde denne verdsettelsen, og på hvilket grunnlag?

15.11.2000: Gen.fors. B+W: Redegjørelse for fisjon, B+W verdsettes til 78 mnok inkl aksjene i S&S Idelab, som fisjoneres ut til en verdi av 8 mill. Gjenstående verdi B+W = 70 mnok. Verdsettelse iflg. redegjørelse foretatt av Enskilda Securities på forretningsmessige prinsipper.

31.12.2000: Undertegnet avtale om fusjon med ABN basert på verdsettelse som protokollert 22.9.2000.

 Vi har forståelse for at verdien på aksjer går opp og ned, men her er det snakk om virksomhetsovertakelse, tilsynelatende basert på diskonterte kontantstrømmer og fremtidig verdi. Hvis det er spesielle og rimelige årsaker til at verdien er 150 mnok i september, 70 mnok i november og 150 mnok igjen i desember, imøteser vi dette kommentert og dokumentert.

Kommentarer fra Anthon B Nilsen:

Når det gjelder spørsmål knyttet til verdivurderinger relatert til fusjonen mellom Anthon B Nilsen og Peder og Nicolai Løvenskiold, viser vi til vår redegjørelse som finnes i vedlegg 1.

Vi vil imidlertid allerede her bemerke at tidslinjen dere gjengir ovenfor, ikke er korrekt.  Datoen  for forhandlingsprotokollen, 22.09.2000, er korrekt og for generalforsamling i B+W, 15.11.2000, er korrekt. Det forelå imidlertid ingen verdivurdering utført av Enskilda Securities på det tidspunktet, slik det indikeres ovenfor.  Som det vil fremgå av vedlagte redegjørelse, foretok Enskilda Securities en verdivurdering i februar 2000, basert på de aktiva som lå i selskapets balanse på det tidspunktet.  Det var også på det tidspunkt det ble avtalt med Stig og Stein at de ikke ønsket å være med på den videre ekspansjonen, men derimot ønsket en utfisjonering av Idélaboratoriet. 

Som det fremgår av den vedlagte redegjørelsen, ble det ikke undertegnet noen avtale 31.12.2000.  Fusjonsavtalen ble signert 01.11.2000 og generalforsamlingsprotokoll som stadfester fusjonen ble signert 15.11.2000.

2.     Utestående spørsmål:

a.       Leiekontrakter/kvadratmeterpriser i leiekontrakter inngått mellom ABN og Westerdals på hhv. Vulkan og CK32. Vi diskuterte også at ABN hadde en avtale om drift av Vulkan-bygget. Vi ber opplyst hva denne innebærer og utgjør økonomisk.

Kommentarer fra Anthon B Nilsen:

Som vedlegg 2 vedlegges en egen redegjørelse om alle prosjekter der Anthon B Nilsen Utdanning AS har samarbeidet med Anthon B Nilsen Eiendom AS for å skape best mulig løsning på skolenes og studentenes behov for undervisningslokaler.  Som det vil fremgå av redegjørelsen har selskapene samarbeidet om fire prosjekter.

b.      Tidslinje for studier i Film & Tv ved Westerdals. Oppstart, godkjennelse av studiet og læreplan. Dersom versjonen fortsatt er at dette var en fordypning ved tekstforfatterstudiet, ber vi om at dette dokumenteres ved godkjennelsesdato for læreplan.

Kommentarer fra Anthon B Nilsen:

Tidslinjen er at Westerdals School of Communication har drevet 3-årig filmutdanning siden 2002.  Skoles hjemmel for etableringen av studiet er skolens godkjenning for drift av treårig reklamestudier.  Studieretningen Film og TV er en del av studieretningen Tekstforfatter – Institutt for fortellingsmedier.  Da det ble besluttet å søke NOKUT om akkreditering som høgskolestudium for tilbudene ved WSoC, ble det også besluttet å søke om «Film og TV» og «Tekst og Skribent» som to selvstendige Bachelorprogram.  Skolen mottok separat akkrediteringsvedtak fra NOKUT for de to Bachelorprogrammene i 2010.

c.       Dere sa i går at ABN fikk Kunnskapsdepartementets «Aksept»/»fullmakt»/godkjennelse av NITHs oppkjøp av Westerdals og NISS med egenkapitalvirkning. Vi ber om at dette dokumenteres som avtalt.

Kommentarer fra Anthon B Nilsen:

NITHs kjøp av Westerdals og NISS var ikke en handling som det måtte søkes om å få gjennomføre.  I så henseende foreligger det heller intet svar på en søknad.  Vi vedlegger imidlertid en redegjørelse om hele kjøpsprosessen fra start til mål.  Her vil det fremgå at Kunnskapsdepartementet ble hold løpende informert om forberedelsen og gjennomføringen av prosessen.  Ikke på noe tidspunkt i prosessen ble det fremført innsigelser mot arbeidet som ble gjort.

d.      Verdsettelse av de ovennevnte skolene ifm. oppkjøpet fra «uavhengige markedsaktører». Det fremstår noe uklart hvem disse var. Kunne vi fått kopi av disse? Er disse oversendt KD?

Kommentarer fra Anthon B Nilsen:

Vi viser til vedlagte redegjørelse om kjøpsprosessen.  Der fremgår det at det ble gjort verdivurderinger og metodevurderinger av hhv. siv.øk Erik Sand og høyskolelektor Roy Kristen Kristensen.

e.      Riksrevisjonen (ved Rune Wilhelmsen) har bedt ABN om utfyllende informasjon om flere transaksjoner. Dere skulle komme tilbake med hvilke dette gjaldt? (Ref epost om «Bilagsdokumentasjon» dere fikk kopi av i møtet)

«Vedlagt følger de transaksjonene vi ønsker dokumentasjon på for Westerdals Høyskole og NISS Høyskole. I tillegg er det trukket ut noen bilag gjeldende NISS AS og WSOC. Angående ytterligere møter vil vi se dette an når vi har gjennomgått mottatt dokumentasjon.»

Kommentarer fra Anthon B Nilsen:

Riksrevisjonen som en del av sitt kontrollarbeid, ønsket informasjon om visse transaksjoner og bilag.  Riksrevisjonen har fått den informasjonen de ba om og har avsluttet revisjonen med å kvittere saken ut.  Det kan legges til at denne korrespondansen foregikk i januar 2014.

f.         Det ble uklart for oss hvilken rolle Lars Buer har hatt i B+W/ABN. Det ble sagt at han kun var rådgiver/styreleder, men så fremgikk det at han også har ledet Berghs, og vi er kjent med at han har fungert nærmest som del av konsernledelsen i mange år. Hvilken type avtale er dette, og hvilken type godtgjørelse har han mottatt for dette, utover de opsjoner og aksjer som fremgår i de tidlige årene. En oppsummering av honorarer, aksjetransaksjoner og andre overføringer til Buer hadde vært nyttig.

Kommentarer fra Anthon B Nilsen:

Lars Buer har gjennom de siste 15 årene hatt ulike roller og utført ulike oppdrag for Anthon B Nilsen AS og selskap i gruppen.

Fra slutten av nittiårene var han styremedlem i KunnskapsNorge AS, som senere byttet navn til B+W Learning Systems AS, der han også var aksjonær.

På grunn av store utfordringer i driften av Berghs, et selskap eiet av B+W, ble Lars Buer som styreleder i Berghs, bedt om å ta et engasjement som daglig leder ved skolen.  Denne stillingen hadde han fra tidlig i 2001 til oktober 2002. Hans bakgrunn egnet seg godt for et slikt engasjement, i og med at han tidligere hadde arbeidet i en tiårs periode i Sverige og kjente selskapet fra sin rolle som styreleder.

Lars Buer har siden 2000 vært styremedlem i Anhton B Nilsen AS og Anthon B Nilsen Utdanning AS.

For sine styreoppdrag har Lars Buer fått styrehonorar og for oppgaver utover styreoppdragene fått vanlige honorarer for det arbeid som er utført.

g.       Det ble redegjort i møtet for at ABN/Løvenskiolds ulike donasjoner til Høyre var åpne og transparente. Er det også økonomiske forbindelser til andre enheter som har tilknytning til partiet, som f.eks. Civita. Vi har f.eks. forstått at Kristin Clemet har hatt rådgivningsoppdrag for ABN. Kan dere opplyse om dette, og økonomisk omfang.

Kommentarer fra Anthon B Nilsen:

Anthon B Nilsen AS har, på lik linje med en rekke andre norske selskaper, praktisert å gi økonomisk støtte til partier og organisasjoner som står for verdier og gjør arbeid selskapet mener er i samsvar med næringslivets beste interesser.  På dette grunnlaget har det årlig vært gitt kr 50 000 i støtte til partiet Høyre sentralt, i 2015 er summen kr 100 000, og kr 50 000 til tenketanken Civita.

Kristin Clemet ble som frittstående rådgiver engasjert av Anthon B Nilsen Utdanning i 2006 for et engasjement av tomåneders varighet.  Oppdraget hun utførte, var en analyse av utdannings-markedet og utdanningsselskapets plass i dette markedet.  For oppdraget mottok hun et forhåndsavtalt konsulenthonorar.

I en senere e-post har dere stilt følgende spørsmål:

1.       Utdanningskonsernet

Dere sluttet for noen år siden å inkludere eget konsernregnskap for ABN Utdanning i årsregnskapet. I stedet viser dere litt ullent til at det er «godt resultat».  Vi liker å kvantifisere ting litt mer konkret. Dere har selvsagt disse tallene tilgjengelig, så jeg vil gjerne be om en oppstilling over omsetning og resultater for konsernet under ABN Utdanning for de fem siste årene.

Kommentarer fra Anthon B Nilsen:

Det vises til vedlagte oversikt over resultatet fra utdanningsvirksomheten fra 2000 og frem til i dag.  For ordens skyld vil vi understreke at i 2015 vil drøye 10 % av inntektene i utdannings-virksomheten være statsstøtte knyttet til elever i skoler som kvalifiserer til statsstøtte, drøye 20 % av inntektene vil komme fra slike skoler (inkl. statsstøtten), mens knappe 80 % av inntektene kommer fra andre virksomheter i Norge og Sverige. 

2.       Innskutt kapital

I vårt møte viste dere til at gevinsten ved NITHs oppkjøp av NISS og Westerdals forut for fusjonen, var en måte å få tilbakebetalt «innskutt kapital» i skolene. Kunne dere gi noen konkrete eksempler på slike kapitalinnskudd?

Kommentarer fra Anthon B Nilsen:

Av salgsprovenyet på kr 105 millioner er kr 32 millioner tilbakebetaling av investert kapital, mens kr 73 millioner er regnskapsmessig gevinst.

3.       Utbytte og konsernbidrag

DN har beregnet at skoleselskapene under ABN Skoledrift har gitt totalt ca. 100 millioner kroner i utbytte og konsernbidrag til Skoledrift i årene 2011-2014. Kan dere bekrefte hvorvidt dette stemmer med egne tall?
Videre har ABN Utdanning gitt 50 millioner kroner i utbytte til ABN og øvrige eiere.
Er det noe vi ikke har fått med oss da?

Kommentarer fra Anthon B Nilsen:

Vi kan bekrefte at tallene dere oppgir her, i det store og hele er korrekte.