Svar til Kunnskapsdepartementet

20. november 2015

Westerdals Oslo ACT og Anthon B Nilsen Utdanning har svart Kunnskapsdepartementet

Som kjent har de siste tiders medieoppslag ført til at Kunnskapsdepartementet ha henvendt seg til Westerdals Oslo ACT og bedt om svar på flere spørsmål knyttet til sammenslåingen av NITH, NISS og Westerdals i 2013/2014. Henvendelsen ble utløst av påstandene i Dagens Næringsliv om at det som ble gjort var i strid med gjeldende lover og regler, og at det hele var gjort for å berike de private eierne.

Som det vil fremgå av svaret, er det vårt syn at den modellen som ble valgt for sammenslåingen, er i tråd med høyskolelovens og aksjelovens bestemmelser. Hensikten med NITHs kjøp av Westerdals og NISS var å utvikle en større utdanningsinstitusjon med en bredere tverrfaglig plattform godt tilpasset fremtidens digitale verden. Forslaget om en slik endring var resultatet av en strategiprosess som var initiert av ledelsen på NITH og der ulike strategiske alternativer ble analysert.

Anthon B Nilsen Utdanning, som skoleeier, støttet forslaget om en sammenslåing, men la samtidig vekt på at det ville medføre en risiko både markedsmessig og driftsmessig. To veletablerte merkevarer skulle integreres i en tredje, og tre skoler, hver med sterk faglig identitet og sin egen kultur, skulle smeltes sammen. Denne risikoen måtte vurderes opp mot de muligheter ABNU hadde til å selge skolene til eksterne interessenter. I lys av slike vurderinger, risiko og alternative salgsmuligheter, valgte ABNU som skoleeier å realisere den verdistigning som var utviklet i NISS og Westerdals og samtidig sikre en del av verdiutviklingen til videre utvikling av skoler.

Vi beklager at det er reist tvil om prosessens lovlighet og skoleeiernes motiver og integritet. Dette har medført betydelige belastninger på skolen, dens ansatte og studenter. For å bidra til å gjenskape ro ved skolen, har Anthon B Nilsen Utdanning nå tilbakeført kapitalen på kr 105 millioner til Westerdals Oslo ACT.

Den nye oppmerksomheten om saken har også medført at Kunnskapsdepartementet har måttet forholde seg til saken på nytt. Vi håper nå at våre redegjørelser om bakgrunn, møter og dokumenter igjen kan bidra til å opplyse saken på en god måte.

Hele svaret til Kunnskapsdepartementet ligger her: Brev til Kunnskapsdepartementet