Styreleder svarer

2. november 2015

Dette sier Anthon B Nilsen til Dagens Næringsliv i dag:

Som styreleder i Anthon B Nilsen AS, oversender jeg et innlegg som bes tatt inn i morgendagens utgave av DN. Med den voldsomme oppmerksomheten avisen har gitt til saker knyttet til Anthon B Nilsen AS, forventer vi at DN rydder plass til styreleders innlegg i morgen. Som jeg påpeker i innlegget, mener jeg at reportasjen ikke er en riktig og balansert gjengivelse av forhold som tas opp, og at selskapet forventer at det vil påføre virksomheten betydelig skade.

Anthon B Nilsen og Dagens Næringsliv

– vinklinger og virkelighet

I en tendensiøs reportasje i Dagens Næringsliv den 31.10 har to av avisens journalister tegnet et bilde av virksomheten Anthon B Nilsen AS og to av selskapets eiere som ikke er i overensstemmelse med virkeligheten. Deler av den tabloide journalistikken som presenteres, velger vi her å unnlate å kommentere og korrigere, men for visse av påstandene og insinuasjonene som serveres, er det maktpåliggende for oss å få fram et riktig bilde.

Over hele førstesiden av avisen insinueres det at Peder og Nicolai Løvenskiold «tømte skolekassen for 100 millioner kroner». Dette oppslaget, med en klar lovstridig antydning, er sensasjonsdrevet journalistikk og selvfølgelig ikke riktig. Eierne har ikke «hentet ut» midler slik det gis inntrykk av. Det er ikke slik at brødrene Løvenskiold, selv om de har lederroller i selskapet, på noen som helst måte kan skalte og valte med konsernets midler. Brødrene Løvenskiold eier 50 prosent av selskapet.  Den andre halvparten eies av en veldedig stiftelse. Sistnevnte eier har sitt eget styre, og sammen med de to private eierne velger de et styre som forvalter og kontrollerer konsernets aktiviteter.

I styret for Anthon B Nilsen AS sitter det medlemmer med omfattende erfaring som styre-representanter og ledere i en rekke anerkjente selskaper. Styrets ansvar er å påse at virksomheten drives på forsvarlig vis, både når det gjelder å etterleve gjeldende lover og regler og vanlige forretningsmessige moralske standarder. Det er styrets oppfatning at dette etterleves i Anthon B Nilsen-konsernet.

En annen misvisende påstand er at det aller meste av selskapet omsetting «kommer fra skattebetalernes lommer».   Faktum er at det i 2015 er ca. 10 prosent av den samlede omsetningen i utdanningsvirksomheten som vil være statsstøtte som blir gitt i støtte for at studentene skal kunne gå på en skole de ønsker å gå. De skolene som mottar statsstøtte, er skjermet i egne juridiske enheter hvor det ikke utbetales utbytte eller gis konsernbidrag.

Anthon B Nilsen er en betydelig aktør innenfor utdanning med ulike typer undervisningsinstitusjoner i Norge og Sverige. Konsernets mål er å være langsiktig, og operere på en profesjonell måte med kvalitet i alt vi gjør. Å ta samfunnsansvar og å respektere lover og regler er en selvfølge i all vår virksomhet. Alt vi gjør skal være preget av åpenhet, og vi har alltid tilstrebet å ha en åpen dialog med departement og kontrollorganer – uansett hvilke partier som sitter i regjeringskontorene.

Vi er tilhengere av, og må tåle, en kritisk, men balansert presse. Det vi er utsatt for nå, oppfyller ikke vår forventning om balanse, og det beklager vi alle. Vår vurdering er at oppslagene i Dagens Næringsliv påfører selskapet betydelig skade.

Torstein Hokholt

Styreleder i Anthon B Nilsen AS