Status etter fem måneder av 2016

2. juni 2016

Det første kvartalet av 2016 var for ledelsen i Anthon B Nilsen Utdanning preget av sakene som kom til overflaten fra driften ved tidligere Westerdals og fra sammenslåingen av skoler til nye Westerdals Oslo ACT. De sakene har vi nå oversikt over, og de vil kreve langt mindre ressurser fra ledelsen i fremtiden.

Når det gjelder skolepengesaken aksepterte rundt 60 % av de tidligere studentene det forslaget skolen fremsatte til frivillig løsning. Det ligger i kortene at deler av de gjenværende studentene vil gå til sak mot skolen, men det vil være en prosess som først og fremst vil måtte håndteres av skolens advokater.

Når det gjelder saken knyttet til spørsmålet om skolen hadde de nødvendige godkjenninger for sine studietilbud, og en eventuell tilbakebetaling av statsstøtte, har Westerdals Oslo ACT svart Kunnskapsdepartementet at skolen i hovedsak er uenig i departementets konklusjoner. Det betyr at skolen eventuelt vil velge å få også deler av denne saken prøvd for retten dersom det ikke kan finnes en enighet med departementet.

I tillegg kommer Økokrims vurdering av spørsmålet om skolen har fått urettmessig statsstøtte og villedet myndighetene.  Som meddelt tidligere, er det ventet at denne vurderingen neppe vil være ferdig før neste år. Skolen og selskapet vil selvfølgelig samarbeide med Økokrim når det kreves, men saken vil framover primært dreie seg om juridiske vurderinger.

I sum betyr dette at sakene først og fremst vil kreve innsats fra skolens og våre jurister. Ledelsen ved skolen og konsernledelsen vil igjen kunne konsentrere seg om å utvikle gode virksomheter. Vi gjorde store økonomiske avsetninger i regnskapet for 2015 knyttet til de sakene som har preget virksomheten de siste månedene, og vi retter nå blikket fremover.

Og det er hyggelig å konstatere at virksomhetene i første kvartal i år har utviklet seg meget tilfredsstillende, og at resultatet for første kvartal i 2016 er i henhold til plan. Når man har 13 virksomheter i Norge og Sverige, er det alltid noen som vil ha utfordringer, både på kort og lengre sikt, men jeg føler at vi nå har god kontroll og kan se frem mot resten av året med optimisme. Dette skyldes ikke minst at søkertallene ved skolene for neste skoleår er gode, og kontraktsvolumet ved IRIS i Sverige ser nå bedre ut etter en periode med usikkerhet forårsaket av konkurrentklager på tildelingen av offentlige kontrakter. For JobLearn ser ikke kontraktssituasjonen like lys ut, og her har ledelsen tatt grep for å tilpasse virksomheten til fremtidig, forventet volum.

I tillegg har NKI fortsatt sin rendyrking som leverandør av nettbasert utdanning og solgt sin forlagsvirksomhet, NKI Forlag, til forlagshuset Vigmostad og Bjørke.

Og aller siste nytt er at Berghs har fått vite at skolen har fått mange stemmer i konkurransen Future Lions som kårer verdens beste kreative skole. Så gjenstår det å se om det holder til en plass helt i toppen i år igjen. Vi krysser fingrene!

Lars Buer