Mer om organiseringen av ABNU

7. april 2016

Som det ble informert om sist torsdag, går undertegnede inn som arbeidende styreleder i Anthon B Nilsen Utdanning AS etter at styret aksepterte Nickes ønske om å tre tilbake. Som det også ble informert om, er det nødvendig å gjøre noen andre endringer for å sikre at vi har nok lederkapasitet til å møte de utfordringene vi står overfor både på kort og lengre sikt. Vi må håndtere de kortsiktige oppgavene, men vi må også sørge for at forholdene legges best mulig til rette for langsiktig vekst og utvikling i den enkelte virksomhet.

Av den grunn har jeg bedt følgende personer påta seg nye eller delvis endrede roller og ansvar:

Sveinung Lunde
Sveinung tar lederansvar i utdanningskonsernet for alle virksomheter i Norge, med to unntak. Det ene er NKI som vil rapportere til Ørnulv og det andre er Westerdals Oslo ACT.  WOACT er i en spesiell situasjon som krever spesiell oppfølging. Derfor vil Peder, i forståelse med undertegnede, videføre sin oppfølging av WOACT med Marit Reutz som styreleder og Tine Widerøe som daglig leder.

Pär Lager
Pär forblir ansvarlig for de svenske virksomhetene, men vil også ta ansvar for det som har vært definert som konsernprosjekter. Pär vil arbeide med de som har hatt ansvar for å «fasilitere» disse prosjektene og sørge for at de får et omfang og en form som er effektive i «dagsläget».

Ørnulv Hallbing
Ørnulv vil fortsette som økonomiansvarlig for utdanningskonsernet og administrerende direktør i Anthon B Nilsen Skoledrift AS. I tillegg vil Ørnulv, som nevnt, følge opp NKI spesielt og han vil støtte opp undertegnede i alle administrative funksjoner.

Jeg vil, i tillegg til rollen som arbeidende styreleder i Anthon B Nilsen Utdanning AS, også inneha rollen som administrerende direktør i samme selskap. I denne rollen vil jeg, som nevnt, samarbeide nært med Ørnulv som økonomidirektør i selskapet. I sum betyr dette at ledelsen i utdanningskonsernet vil bestå av undertegnede, Sveinung, Pär og Ørnulv og vil i tillegg ha stabsstøtte fra Trond Andresen som ansvarlig for kommunikasjon. Som nevnt vil også Peder ha en rolle i ledelsen av utdannings-konsernet med sin dedikerte oppfølging av WOACT.

Denne ledelsen vil møtes hver uke for å sikre at vi fanger opp behov og signaler fra enhetene og for å sørge for at vi kan reagere kjapt ved avvik fra planer og budsjetter. Vi står i en vanskelig situasjon på WOACT, og vi må støtte ledelsen ved skolen i deres anstrengelser for å arbeide seg ut av  problemene – som jo har røtter i fortiden. Men vi må samtidig passe på å ta vare på alle de mulighetene vi har og som kan gi oss den utviklingen vi ønsker oss fremover.

Lars Buer