Økokrim siktelse og veien videre

12. mai 2016

Som de fleste sikkert har fått med seg i media, har Økokrim nå tatt ut en siktelse knyttet til at det ble tilbudt og drevet studier ved Westerdals School of Communication som Kunnskapsdepartementet mener skolen ikke hadde de nødvendige faglige godkjenninger for å tilby. Siktelsen kommer som en følge av at Kunnskapsdepartementet i mars i år anmeldte forholdene rundt disse studiene til Økokrim.

Siktelsen kommer parallelt med at skolen arbeider med å besvare forhåndsvarsler fra departementet om et mulig vedtak om å tilbakekreve statstilskudd som ble utbetalt for de studier departementet mener det ikke var gitt godkjenninger for. Den videre utviklingen i denne saken, som altså har sitt utspring 10 til 15 år tilbake i tid, er at høyskolen besvarer forhåndsvarslene om tilbakekreving av statstilskudd og at Økokrim parallelt vil gjennomføre sin etterforskning i saken. Av erfaring fra andre saker er det ventet at Økokrims arbeid med saken vil ta lang tid.  I denne perioden vil ledelsen både på skolen og i ABNU samarbeide åpent og aktivt med Økokrim i den utstrekning etaten ønsker våre bidrag.

Samtidig er det viktig å huske på at de utfordringer fortiden har skapt for dagens Westerdals, hører fortiden til. Dagens ledelse gjør det den kan for å håndtere utfordringene på en ryddig måte samtidig som de sørger for å drive dagens skole på en god måte. Søkertallene for neste semester viser at den langt på vei har greid den jobben. De samlede søkertallene er litt ned, men ikke mer enn de er for andre skoler i samme segment, både offentlige og private. Dette lover godt for at Westerdals Oslo ACT også i framtiden vil være den viktigste høyskolen for kreativ utdanning i Norge. Det har alltid vært målet, og vil være det også i framtiden.

Det er også hyggelig å melde at søkertallene også ved de andre skolene er gode. Så selv om de siste ni månedene har vært utfordrende for mange – og vårt omdømme har vært under sterkt press – så ser det ut til at troen på kvaliteten i de produktene vi leverer i dag, er opprettholdt. Vi har en ny ledergruppe på plass i ABNU, og den jobber hardt og målrettet for å leve opp til de forventningene som stilles til oss framover.

Lars Buer