Nickes blogg januar 2016

25. januar 2016

Godt nytt år!

Det begynner kanskje å bli sent å ønske godt nytt år, men jeg gjør det likevel!

Året begynner dessverre med nye, negative medieoppslag knyttet til virksomheten vår, og det er jeg forferdelig lei meg for. Det som behandles nå, er imidlertid ikke nye saker, men en fortsettelse av de sakene som ble tatt opp i fjor.

Det som er på agendaen nå, er imidlertid to helt ulike saker. Den ene er den mye omtalte saken om etableringen av Westerdals Oslo ACT i 2013 og de økonomiske virkningene av den. Den andre saken er knyttet til oppstarten av et studie i Film og TV-fag på begynnelsen av 2000-tallet og rammene for dette studiet. Dessverre vil begge disse sakene prege nyhetsbildet videre inn i første halvår.

Det kan vi dessverre ikke unngå – samme om vi vil eller ikke. Det skyldes for det første at media selv velger hva de skriver om, og for det andre er det vår holdning at vi vil kjempe for vår sak og våre synspunkter når vi mener vi har rett. Det gjør at vi tar kraftig til motmæle når Kunnskaps-departementet påstår at vi brøt høyskoleloven da vi etablerte Westerdals Oslo ACT. Det er også en del av dette bildet at Stortinget har åpnet en sak om hvordan Kunnskapsdepartementet har håndtert sitt ansvar i forbindelse med saken, og dette vil i seg selv holde liv i saken med bred mediadekning.

På samme måte som vi vil kjempe for våre syn når vi mener vi har rett, skal vi ta ansvar dersom det viser seg at vi har gjort noe feil.

Studiet i Film og TV-fag ble etablert av Westerdals School of Communication på begynnelsen av 2000-tallet i den overbevisning at dette kunne gjøres innenfor rammen av de godkjennelser som skolen hadde for å tilby studier i reklamefag. Vi har nå besvart spørsmål KD har stilt oss om dette studiet.  Sammen med ledelsen på nåværende Westerdals Oslo ACT, har vi rekonstruert oppstarten av studiet og hvordan det ble drevet.  Dersom KD, etter å ha vurdert våre svar, kommer til den konklusjon at etableringen og driften ikke foregikk i tråd med de regler som gjaldt den gang, må ABNU, som var eier av Westerdals School of Communication, ha en dialog med departementet om hvilke konsekvenser det må få. Ble det gjort feil den gang, vil vi selvfølgelig gjøre det som er påkrevet for å korrigere dem, men vi tar kraftig avstand fra bruk av begreper som bedrag og falske premisser, slik DN gjør i sin omtale av saken.

Vi vil fortsatt holde den linjen vi har tilstrebet gjennom hele det siste året, nemlig full åpenhet for våre ansatte og omverdenen. Derfor vil du på www.anthonnews.no også fremover finne kopier av det vi sender til departementer eller pressen. Det første du vil finne, er et omfattende brev til departementet der vi går i rette med departementets forklaring at de ikke fant grunn til å erklære den planlagte og presenterte transaksjonen for etablering av Westerdals Oslo ACT for lovstridig i 2013 (noe de imidlertid hevder at de ikke fortalte oss), men at de nå har ny informasjon som gjør at de mener det motsatte. De har imidlertid ingen ny eller annerledes informasjon. Våre jurister mener dessuten at departementets forståelse av jusen i saken er feil, og at det ikke finnes noe juridisk grunnlag for å hevde at transaksjonen innebar et brudd på høyskoleloven.

Det er vår mening, og den står vi på – også i en åpen høring i Stortinget!