Et nytt skoleår

11. oktober 2016

Vi er godt i gang med et nytt skoleår, og det gleder meg at opptaket og skolestarten har vært bra for alle de skolene som driver en virksomhet preget av årlige eller halvårlige opptak. Dette gjelder også for Westerdals Oslo ACT – som jo har bak seg et år preget av mye støy knyttet til saker med røtter i den tidligere skolen Westerdals School of Communication. I tillegg til attraktive studieprogram har det også vært positivt for lysten til å studere ved den nåværende høyskolen at studentene nå har tre flotte, nyrenoverte og skreddersydde campus sentralt langs Akerselva i Oslo sentrum. Blant annet et flunkende nytt campus i Chr. Krohgs gate 32. Det nye anlegget er på hele 11 000 kvm og har fått svært god mottagelse både blant studenter og ansatte.

Når det gjelder de av våre virksomheter som ikke har regulære opptak, men derimot får sine deltakere gjennom å vinne offentlige anbud, er utviklingen i høst litt ulik. JobLearn har lavere aktivitet enn det som er ønskelig, mens aktiviteten er bedre i IRIS og MedLearn i Sverige. Disse to virksomhetene har kommet langt i å integrere sine virksomheter og i september annonserte de en ny lederstruktur med IRIS-sjefen Anders Hvarfner som ny toppleder for den integrerte virksomheten.

Det betyr at vi har nådd en ny milepæl i Sverige. I den sammenheng annonseres det samtidig at den nåværende Sverige-sjefen, Pär Lager, vil gå over i en ny posisjon. Han vil fra nyttår avvikle sin rolle som Sverigesjef for Anthon B Nilsen Utdanning, men vil fortsette som styreleder for IRIS og Berghs School of Communication – der han tidligere også har vært adm. dir. Pär har vært en del av vår virksomhet siden 2007 og har betydd enormt mye for vår utvikling i Sverige.

I løpet av de siste ti dagene har det vært noe mediaomtale i saker knyttet til den tidligere skolen Westerdals School of Communication. Omtalen har dreid seg om utviklingen i et par av de spørsmålsstillinger som inngår i saken.

Det første som har fått medias oppmerksomhet, er at styret i Westerdals Oslo ACT har besluttet å ikke akseptere Kunnskapsdepartementets krav om tilbakebetaling av en del av statsstøtte som ble utbetalt til den tidligere skolen Westerdals School of Communication i perioden 2002 til 2012. Etter grundige vurderinger i samråd med høyskolens juridiske rådgivere, har styret besluttet at de ønsker en rettslig prøving av kravene.  Det er sannsynlig at saken vil komme opp for domstolen i løpet av første halvår 2017.

Det andre temaet som har vært omtalt, er utviklingen i saken der tidligere studenter har krevd tilbake skolepenger som ble betalt utover de grenser som krevde dispensasjon fra regelverket. Rundt 70 prosent av de angjeldende studentene godtok i mai et frivillig tilbud høyskolen fremsatte for å løse saken, mens de resterende 30 prosentene nå har gått til sak mot skolen for å få tilbakebetalt mer penger enn det som lå i tilbudet. Også denne saken vil sannsynligvis komme opp for domstolen i løpet av første halvår av 2017.

La meg også nevne at Kunnskapsdepartementet for få dager siden sendte ut en pressemelding der de kunngjorde at departementet krever bedre rapportering fra private fagskoler og høyskoler. Ifølge departementet er det ingen av skolene i denne sektoren som fullt ut rapporterer i tråd med kravene fra departementet som har gjennomgått årsrapportene fra private høyskoler og fagskoler som mottar statlige tilskudd. Departementet har sendt ut brev hvor de har påpekt mangler og ber skolene om tilbakemelding og retting.

Samtidig sendte departementet ut en egen melding om at det ville gjennomføre et spesielt omfattende tilsyn med Westerdals Oslo ACT. Skolen og ABNU som skoleeier vil selvfølgelig bistå tilsynsenheten i alle de spørsmålstillinger de ønsker å belyse, men med den spesielle oppmerksomheten departementet ønsker å vise Westerdals, må vi også vente at det kan følge ytterligere mediaomtale av saken.

Lars Buer